Tietosuojaseloste

Lisätty 28.05.2018

Adinan Enkelit ry on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Haluamme antaa sinulle selkeän kuvan tietojen käytöstä. Seuraavassa kerromme, miten käytämme ja käsittelemme henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassamme.

Tietosuojaseloste

Lisätty 28.05.2018

Adinan Enkelit ry on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Haluamme antaa sinulle selkeän kuvan tietojen käytöstä. Seuraavassa kerromme, miten käytämme ja käsittelemme henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassamme.

Rekisterinpitäjä

Adinan Enkelit ry on Suomeen rekisteröity yhdistys, nro 219.008.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja. Rekisteröidyn sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, organisaatio ja asema organisaatiossa

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta, toimittamisessa tarvittavista asiakasyrityksen materiaaleista ja laskuttamisesta.
tiedot rekisteröidyn yhteydenottopyynnöistä.
Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen tai sen valmisteluun perustuen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen perustuen.

Henkilötietoja käsitellään vain näihin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

        1.  Olemassa olevien ja potentiaalisten asiakassuhteiden  hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
        2. Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
        3. Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden  kohdentamiseen ja toteuttamiseen

Säännönmukaiset tietolähteet
Tämän rekisterin henkilötiedot voidaan saada:    
         a) asiakkaalta itseltään esimerkiksi sähköpostiviestistä, verkkolomakkeella tai käyntikortista
          b) julkisista tietolähteista

Tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. 

Sähköisiin aineistoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän sopimussuhteisilla verkostoyrityksillä tai sopimussuhteisilla yksittäisillä elinkeinonharjoittajilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Sopimussuhteiset verkostoyritykset ja yksittäiset elinkeinonharjoittajat on opastettu ja velvoitettu pitämään kaikki asiakas ja henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina. 

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ja niihin pääsy ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. 

Tietosuojaselosteen päivitykset 
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 28.5.2018.